ජල පොකුණකට වැටුණු කපුටෙක් බේරාගත් වලසාගේ ලොවක් විමතියට පත්කළ වීඩියෝව.

විපතකට පත්ව සිටින අයකු ඉන් මුදා ගැනීම විශිෂ්ට ගුණාංගයක් වනවා. ලාංකිකයින්ගේ එම ගුණය ඉහලින්ම පවතින බව පසුගිය සමයේ බලපෑ ආපදා තත්ත්වයේදීත් දැකගන්නට ලැබුණා. ඒ අයුරින් විපතට පත්ව සිටි සත්ත්වයකුට පිහිට වූ විස්මිත වලසකු පිළිබද කතාවයි මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *