රුපියල් මිලියන 40ක් වටිනා සුපිරි ෆෙරාරි මෝටර් රථය මිලදී ගෙන පැයක් ඇතුලත කුඩු වූ හැටි – වීඩියෝ.

ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් මිලියන 40ක් පමණ වටිනා සුපිරි ෆෙරාරි මෝටර් රථයක් මිලදී ගෙන පැයක් ගතවන්නටත් මත්තෙන් එය හදුනාගත් නොහැකි ලෙස කුදුවෙන්නම අනතුරකට පත්වුනා. මේ අනතුර දුටු පොලීසිය පවසා තිබුනේ මෝටර් රථය ඉගෙල්ලෙනු හැටි තමන් දුටු බවයි. පහත වීඩියෝව මගින් එය නරඹන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *