ගංවතුරට නිසා වහලයට නැගී වයසක මවක් බේරාගත් හැටි – වීඩියෝ.

පවතින අයහපත් කාලගුණය යටතේ විශාල පිරිසක් අවතැන්ව සිටින අතර, සමහර ස්ථානවලට ලංවීමට නොහැකි නිසා ඔවුන් ජීවිතයත් මරණයත් අතර සිරවී සිටිනවා.
එවන් නිවසක කොටුවී සිටි වයසක කාන්තාවන් බේරා ගන්නා පිරිසකගේ වීඩියෝවක් නිකුත්වී තිබෙනවා. ඔවුන් නිවසේ වහලයේ උළු ගලවා එම පිරිස පිටතට ගන්නා අකාරය සහ, ඔවුන් බෝට්ටුවට නන්වාගන්නා හැටි පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *