ජනපති පැදවූ , ලංකාවට ගෙනා අලුත්ම පරිසර හිතකාමී මෝටර් රථය.

පරිසර හිතකාමී සුපිරි මෝටර් රථයක් ලංකාවට ගෙන්වා තිබෙනවා. එහි ශබ්දය ද ඉතා අඩු මට්ටමේ පවතින අතර, ඉන් පරිසරයට කිසිඳු දුෂනයක්ද සිදු නොවේ. මෙම මෝටර් රථය ජනපති තුමාගේ අවධානයට ලක්වුවා. ජනපති තුමා විසින් එය පදවා බැලුවා.
එම වීඩියෝව පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *