කාගම සිරිනන්ද හිමි බණකට ඇවිල්ල සමෘධි නිලධාරීන් සහ ස්ත්‍රීන් ගැන කීව අමුතු බණ – වීඩියෝ.

කාලීන දර්ම දේෂකයෙකු වන කාගම සිරිධම්ම හිමියන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉතා ජනප්‍රිය ධර්ම කථිකයෙකි. සමාජය තුල සිදුවන සිදුවීම් ඔස්සේ දේශනා පවත්වන සිරිධම්ම හිමියන් විසින් සහනාදාර ලාභීන් සහ දුෂ්චරිතවත් ස්ත්‍රීන් විසින් සිදු කරන අකුසල් ගැන අපුරු දේශනාවක් කළා. එම දේශනය පහතින් නරඹන්න.